Implantologia

implantyImplantologia jest to jedna z lepszych metod odtwórczych w układzie stomatognatycznym.

Za pomocą implantów  skutecznie odtwarzamy pojedyncze ubytki, braki kilku zębów, jak również całkowity brak uzębienia.
Implanty zębowe, są to w uproszczeniu tytanowe śruby (materiał biozgodny z tkanką kostną) umieszczane chirurgicznie w kości, które w procesie osteointegracji ulegną trwałemu z nią zrośnięciu, zastępujące korzeń/korzenie brakującego zęba(ów) oraz tworzące podbudowę dla nowej korony, mostu czy protezy. Implanty są uzupełnieniem trwałym, niezwykle funkcjonalnym, najbardziej naturalnym w pojęciu chirurgiczno-protetycznym, a odtwarzającymi braki zębowe (bądź też np. braki zawiązków zębów czy przypadki pourazowe) i jednocześnie oszczędzające zdrowe zęby sąsiednie. Zostały pierwotnie opracowane dla protetycznie bardzo trudnych do uzupełnienia braków w żuchwie, gdzie inne, klasyczne metody protetyczne zawodziły, a często wręcz uniemożliwiały prawidłową rehabilitację stomatologiczną. Osadzenie już tylko 2 implantów w takiej bezzębnej żuchwie zmienia radykalnie sytuację protetyczną. Implanty umożliwiają w tym przypadku nie tylko stabilizację ale i silne, „trwałe” umocowanie protezy do podłoża-tym samym wg. leczonych tą metodą pacjentów-nową jakość życia. Innym przykładem zdecydowanej przewagi implantów nad metodami klasycznymi jest uzupełnienie brakującego zęba pomiędzy dwoma zdrowymi, nieobjętymi procesem próchnicowym zębami. Klasyczna metoda wymagałaby trwałego ich” uszkodzenia ” – tj. opiłowania jako przygotowania do wytworzenia mostu. Najistotniejszy aspekt zastosowania implantu to fakt, że osadzenie implantu w sposób nie podlegający dyskusji spowalnia lub wręcz hamuje proces powolnej i nieuchronnej destrukcji kości w miejscu bezzębnym.

Wykonywane są również zabiegi około implantologiczne (zabiegi, które są w niektórych przypadkach wykonywane jako przygotowanie do implantacji lub równocześnie: np. podnoszenie zatoki szczękowej otwarte i zamknięte (tzw.sinuslift), odbudowy kości i tkanek, przeszczepy kostne, rozszczepienie wyrostka zębodołowego i inne.